ประวัติความเป็นมา

ส่วนอำนวยการ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานภาพรวมของสำนัก
ด้านบริหารทั่วไป ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านการพัสดุ ด้านการเงินและบัญชี ด้านอาคารสถานที่และการสื่อสาร