อำนาจหน้าที่ หน้าที่รับผิดชอบ  

– ปฏิบัติงานสารบรรณส่วนกลางของสำนัก

– ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุปฏิบัติงานด้านบุคลากรของสำนัก

– ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และแผนของสำนัก

– ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ ยานพาหนะและครุภัณฑ์ภาพรวมสำนัก

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย