วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“ระบบนิเวศหลากหลาย ทุกภาคส่วนร่วมใจ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้ยั่งยืน”

วัฒนธรรมองค์กร

“สามัคคี พิทักษ์ไพร เป็นมิตร จริงใจ เคารพไหว้ อาวุโส”

พันธกิจ

1. ปกป้อง ดูแล ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลตามธรรมชาติ
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริม วิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พัฒนาองค์กร บุคลากร ให้มีขีดสมรรถนะและศักยภาพในการดำเนินงาน ตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่กลยุทธ์หรือนโยบายในการปฏิบัติงาน 

ติดต่อ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com