นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร 
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

หน้าห้องผู้อำนวยการสำนัก

นายธนกฤษ ปองไป
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นางสาวพัทธนันท์ บุญโญ
นักวิชาการป่าไม้

นางสาวสุปราณี จันทร์เพ็ญ
นักวิชาการป่าไม้

นางสาวเบญจมาศ ศาลาน้อย
นักวิชาการป่าไม้

ทำเนียบบุคลากร
 ส่วนอำนวยการ 

นายประสงค์ สุวรรณโชติ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

นางจิตรา ชลัมพุช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวสุชัญญา ป้องชาลี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
นางเพียงใจ เสียงหวาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ
นางแก้วมณี บุญญาอดุลยกิจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นายพยอง การกล้า
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและสื่อสาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวมณฑิรา บุตรสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน
นางสมร ทองชุม
พนักงานธุรการ ส 3

นายรักษพล โครตมงคล
พนักงานธุรการ ส 3

นางจารุณี วังคะฮาต
พนักงานธุรการ ส 3

นางสาวรัสรินทร์ ปิ่นหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวน้ำทิพย์ คงดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพิมสิริ ศุภกรรม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางปราณี น้อยวรรณะ
พนักงานราชการ (คนงาน)
นางพรรณี ชัยศรี
พนักงานราชการ (คนงาน)

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

นางนิตพร ศิริลักษณ์
พนักงานราชการ (คนงาน)
นางกิตติกานต์ สิทธิผล
พนักงานราชการ (คนงาน)
นางสาวฐิตินันท์ จำปาเรือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ฝ่ายการพัสดุ

นางสาวปรียา ยิ่งรุ่งโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนุชรี มีบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสิวลี เสียงหวาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสุวรรณา อุตสระคู
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางเกษแก้ว นิรมานสกุลพงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางประภาพร จารุวงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวนิดา ขันสัมฤทธิ์
พนักงานการเงินและบัญชี ส 4
นายชาญวิทย์ แนวจำปา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปาณิศา จันทิมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอรทัย เทือกท้าว
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวเกษวดี พลเขตต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายฑีฆรัชต์ นิรมานสกุลพงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและการสื่อสาร

นายสมาน วาฤทธิ์
พนักงานพัสดุ ส 3
นายวัชรพล นันตะวงษ์
พนักงานพัสดุ ส 3
นายธงชัย ทานุมา
พนักงานธุรการ ส 3
นายมีชัย จันทบิล
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายสมบัติ บุญสร้อย
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
นายบุญธรรม ประทุมรัตน์
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2
นางเอมอร จรูญธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายธนัท อุทธา
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายอิทธิพล หลอดเงิน
พนักงานวิทยุสื่อสาร
นายสมชาย พบลาภ
พนักงานพิทักษ์ป่า
นายสุพรรณ ซึ่งพรม
พนักงานพิทักษ์ป่า
นายเฉลิมเกียรติ เจริญท้าว
พนักงานพิทักษ์ป่า
นายประมล ทาตระบุตร
พนักงานราชการ (คนงาน)
นายสุริยะ สืบหล้า
พนักงานราชการ (คนงาน)