อัตรากำลังส่วนอำนวยการ

การปฏิบัติงานข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานจ้างเหมา TORรวม
อำนวยการวิชาการทั่วไป
ปฏิบัติงานจริง181021747
ไปช่วยปฏิบัติราชการ------
มาช่วยปฏิบัติราชการ1
รวมมีอัตรากำลัง191021748
ข้าราชการ 10 คน
ลูกจ้างประจำ 10 คน
พนักงานราชการ 21 คน
พนักงานจ้างเหมาดำเนินงาน (TOR) 7 คน