แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 
ส่วนอำนวยการ

งบประมาณประจำปี บริหารทั่วไป

กิจกรรมงบประมาณ(บาท)หมายเหตุ
1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ128,800
2.ค่าสาธารณูปโภค-
3.ค่าจ้างเหมาพนักงาน108,000
รวม236,800
แผนงบประมาณ : บริหารทั่วไป

งบประมาณประจำปี : งานบริหารส่วนภูมิภาค

กิจกรรมงบประมาณ(บาท)หมายเหตุ
1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ615,500
2.ค่าสาธารณูปโภค310,000
3.ค่าจ้างเหมาพนักงาน240,000
รวม1,165,000
แผนงบประมาณ : งานบริหารส่วนภูมิภาค