1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.1 รับ – ส่ง หนังสือราชการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 (อุบลราชธานี)

1.2 รับ – ส่ง หนังสือแจ้งเวียนหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส่วนอำนวยการ

1.3 ส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์

1.4 ประสานงานด้านพิธี รัฐพิธี ต่าง ๆ

1.5 จัดประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

1.6 ตรวจสอบหนังสือก่อนเสนอผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

1.7 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบรรจุ ลูกจ้างประจำ และดำเนินการเกี่ยวกับการ
สอบคัดเลือก จัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ

1.8 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอย้าย ขอช่วย ขอปรับตำแหน่ง ข้าราชการ และ  ลูกจ้างประจำ

1.9 ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เข้ารับการฝึกอบรม ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี

1.10 ดำเนินการเกี่ยวกับขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1.11 จัดทำข้อมูล ทะเบียนประวัติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

1.12 ตรวจสอบคุณสมบัติเสนอขอเครื่องราชฯ ขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และขอหนังสือรับรองสิทธิต่าง ๆ

1.13 ตรวจสอบการลา การมาปฏิบัติงาน การขออนุมัติไปราชการ จัดทำและรวบรวมงบเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.14 จัดให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ อยู่เวร – ตรวจเวร

รักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ของทางราชการ

1.15 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่มีอายุ

ครบ 60 ปีบริบูรณ์ รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ

คลังจังหวัดอุบลราชธานี

1.16 ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการดีเด่น ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

1.18 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ

2.1 ปฏิบัติงานด้านนโยบายยุทธศาสตร์และแผน โครงการ กิจกรรม เกี่ยวข้องการปฏิบัติราชการทั่วไป

2.2 ปฏิบัติงานยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ระบบบริหาร และบุคลากร ของสำนัก

2.3 ศึกษา วิเคราะห์ สรุป รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม

ในภาพรวม

2.4 ปฏิบัติงานแผนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค

2.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. ฝ่ายการพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.1 งานด้านพัสดุ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

3.2 จัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ

3.3 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ

3.4 จัดทำข้อมูลผู้ขาย จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ใบPO) เข้าในระบบ e-GP
และในระบบ GFMIS

3.5 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. 4. ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ

4.1 เขียนเช็ค – จ่ายเช็ค ผ่านระบบ KTB Corporate Online

4.2 ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายเงินและสัญญาเงินยืม

4.3 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS

3.4 จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

4.5 จัดทำรายงาน อส.302

4.6 นำส่งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสังคม

4.7 จัดทำบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง  และจัดทำบัญชีระบบ GFMIS

4.8 ขอรับบำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินกองทุน กบข. กสจ.

และเงินสวัสดิการต่าง ๆ

4.9 จัดทำแบบคำขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

4.10 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.11 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

4.12 ส่งข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
4.13 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 1. ฝ่ายจัดการทรัพย์สินและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบ
  5.1 ควบคุมและลงทะเบียนทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เข้าในระบบ
  Internet GFMIS

5.2 รายงานการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์สิ้นปี รายงานเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง

5.3 รายงานน้ำมันเชื้อเพลิง รายงานการใช้อาวุธปืน รายงานการใช้พลังงาน
5.4 กำกับ ดูแลการใช้ยานพาหนะของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ

5.5 ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภคภายในบริเวณ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

5.6 ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

5.7 กำกับดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่และบริเวณโดยรวมสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

5.8 งานด้านวิทยุสถานีวิทยุคมนาคมในพื้นที่และการใช้วิทยุให้เป็นระบบ กำหนด สัญญาณเรียกขาน 173.755 , 173.825 MHz ระบบ VHF/FM และความถี่ 4545

7815 7940 9251 KHz ระบบ HF/SSB เท่านั้น รับ – ส่ง ข่าววิทยุ บำรุงรักษาระบบสื่อสารใหม่-ระบบตู้สาขา PABX/เสาอากาศ/ระบบป้องกันฟ้าผ่า

5.9 ดูแลระบบโทรศัพท์/ไฟฟ้าภายในสำนักงาน

5.10 ควบคุมระบบ ดูแลระบบประปาภายในสำนักงาน

5.11 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การปฏิบัติงาน

 1. 1. ให้หัวหน้าฝ่ายกำกับ ดูแล แนะนำ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ให้พิจารณาจัดแบ่งหมวดหมู่ การปฏิบัติงาน และการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน พร้อมทำบันทึกมอบหมายงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดี ความชอบ เลื่อนระดับ และติดตามการปฏิบัติงาน
 2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 3. ให้แต่ละฝ่ายเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาและตรวจสอบได้
 4. การเสนอหนังสือราชการของแต่ละฝ่าย ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายทุกเรื่องหากหัวหน้าฝ่ายไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้เสนอผ่านผู้รักษาการในตำแหน่ง ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่ ลงวันที่        ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 5. ในกรณีผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่ายไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ลงวันที่        ตุลาคม พ.ศ. 2562
  เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
 6. บรรดาคำสั่งหรือหนังสือสั่งการใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้แทน