สารสนเทศหน่วยงาน

ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

หนังสือเวียน

ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์

 

25/02/2564

1.มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2.การแต่งตั้งข้าราชการ

3.การป้องกันและเฝ้าระวังโรคกาแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงาน

4.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2564

6.การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.

7.ขอส่งประกาศขายครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

8.การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

9.รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 12564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Confe

หนังสือเวียน 16/02/2564

หนังสือเวียน 17/02/2564

หนังสือเวียน 18/02/2564

หนังสือเวียน 19/02/2564

หนังสือเวียน 22/02/2564

หนังสือเวียน 23/02/2564

หนังสือเวียน 05/02/2564

หนังสือเวียน 08/02/2564

หนังสือเวียน 09/02/2564

หนังสือเวียน 10/02/2564

หนังสือเวียน 11/02/2564

หนังสือเวียน 15/02/2564

หนังสือเวียน 28/01/2564

หนังสือเวียน 29/01/2564

หนังสือเวียน 01/02/2564

หนังสือเวียน 02/02/2564

หนังสือเวียน 03/02/2564

หนังสือเวียน 04/02/2564

สารสนเทศหน่วยงาน

ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)