ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ระบบสารสนเทศ องค์กร

บริการสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน

จองที่พักอุทยานแห่งชาติ

วารสาร

พื้นที่อนุรักษ์

เรื่องร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น

ห้องแสดงภาพ

ฐานข้อมูลงาช้าง

พันธุ์พืช

ข่าวประกวดราคา

กฏหมาย

เอกสาร\ไฟล์\ดาวน์โหลด

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

MailGoThai

ข้อมูลส่วนบุคคล – DPIS

สลิปเงินเดือน

DNP NSW

ห้องสมุดกรมอุทยานฯ

ข้อมูลการบริการแผนที่ กรมอุทยานฯ

ระบบสารสนเทศกลาง (DNP-APP)

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก

ระบบหนังสือเวียน ภายในกรมฯ

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

รายงานการจัดเก็บเงินรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว

ระบบฐานข้อมูลการปลูกป่าในพื้นที่อนุรักษ์

ระบบติดตามความก้าวหน้าการพิจารณาอนุญาต

ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

ระบบติดตามความก้าวหน้าการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย

ระบบติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎร

ฐานข้อมูลเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เครือข่ายจิตรอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ระบบติดตามการใช้จ่ายเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ

ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ระบบติดตามเรื่องร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน

รายชื่อพรรณไม้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ระบบอินทราเน็ต (เว็บไซต์เดิม)

ตัวชี้วัดบุคคลเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (อส.)

โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

ะบบแจ้งซ่อมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์

นามสงเคราะห์

ข้อมูลสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ปี พ.ศ. 2559-2562

ห้องสมุดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

คำถามที่พบบ่อย