การตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตตรวจราชการที่ 14 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์)